Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Rwyf yn edmygu’n fawr ymrwymiad a phroffesiynoldeb a’r gofal uchel eu safon a ddangosir gan Adferol Cymru.

Sue Cowan, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Uwchradd y Dwyrain

Hyfforddiant a Datblygiad

Mae Marc Ansawdd Darparwr Hyfforddiant y Cyngor Cyfiawnder Adferol a Marc Ansawdd Gwasanaethau Adferol wedi’u dyfarnu i hyfforddiant Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

O ganlyniad i’n hyfforddiant, rydym wedi cael ein henwebu a’n rhoi ar y rhestr fer ar gyfer llawer o wobrau. Canlyniad pob sesiwn hyfforddi rydym yn ei hwyluso yw ein bod yn cael ceisiadau eraill am hyfforddiant am fod ein cleientiaid yn mwynhau’r profiad gymaint ac yn sylweddoli y gall effaith eu gwybodaeth a’u sgiliau newydd newid bywydau.

Rydym yn darparu hyfforddiant gweithredu adferol am hyd at 5 diwrnod yn ogystal â chyrsiau blasu bach a chyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus. Mae rhywfaint o wybodaeth sylfaenol ar gynnwys ein hyfforddiant craidd wedi’i restru yn y tabl isod. Mae ein cyrsiau byr wedi’u rhestru ar ein tudalen digwyddiadau. Gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen adnoddau yn ein dogfen Cynnig Cymru Adferol.

Nodwch fod gofynion penodol gennym o ran faint o hyfforddiant ac ymarfer y bydd rhaid i chi eu gwneud er mwyn cael bod yn ymarferydd neu’n hyfforddwr adferol. Mae’n ofynnol hefyd i chi gwblhau’r hyfforddiant a’r ymarfer hwn o fewn isafswm penodol o amser. Mae ein holl hyfforddiant yn hyfforddiant arfer dda ac yn dilyn canllawiau gofynion y Cyngor Cyfiawnder Adferol.

Rydym wedi cynllunio rhaglenni hyfforddi sy’n benodol i’r sectorau gwahanol, e.e. y rhaglen RAIS (Gweithredu Adferol mewn Ysgolion), a bydd map tair blynedd yn dod gyda nhw. Os hoffech wybod mwy am unrhyw un o’n rhaglenni datblygu a hyfforddi, cysylltwch â ni. Rydym yn hapus iawn i gynnig cyfarfod cyntaf am ddim, heb ymrwymiad, i gael trafod sut gallwn weithio gyda’n gilydd i gwrdd â’ch anghenion.

Cyrsiau

Diwrnodau


Lles drwy Weithredu Adferol Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

3 oriau


Ymwybyddiaeth Adferol ac Ymarfer Cylchoedd Mae’r uned cymhwyster Agored Cymru yma yn codi ymwybyddiaeth o ddulliau adferol, arferion cylchoedd a sut gallwch eu defnyddio yn eich gwaith a’ch bywyd.

1 diwrnod


Cyfarfodydd a Sgyrsiau Adferol Mae’r uned cymhwyster Agored Cymru yma ar gyfer y rheiny sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant Ymwybyddiaeth Adferol ac Ymarfer Cylchoedd ac a fydd am gyfathrebu’n adferol a hwyluso cyfathrebu adferol llai ffurfiol gyda phobl eraill.

2 ddiwrnod


Cwrs Blasu Gweithredu Adferol Cyflwyniad byr i weithredu adferol a manteision hyfforddi ac ymarfer adferol.

3 awr


Rheoli Adferol Bydd y cwrs deuddydd hwn yn helpu rheolwyr i ddeall strategaeth adferol a rheoli pobl.

2 ddiwrnod


Goruchwyliaeth Adferol Mae’r cwrs byr hwn ar gyfer y rheiny a gwblhaodd hyfforddiant gweithredu adferol eisoes ac sydd am gefnogi eu cydweithwyr ymhellach. Byddai’n arbennig o addas ar gyfer ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a staff cymorth rheng flaen.

1 diwrnod


Ymgynghori Effeithiol Bydd y cwrs undydd hwn yn amlinellu’r dulliau a’r egwyddorion allweddol i sicrhau y caiff pob llais ei glywed wrth ymgynghori a chyd-gynhyrchu’n effeithiol.

1 diwrnod


Rheoli Tîm Newydd Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer pawb a fydd am adeiladu tîm adferol wrth iddyn nhw ymgymryd â rôl reoli newydd.

1 - 2 ddiwrnod yn dibynnu ar anghenion


Lleihau Gwrthdaro yn y Gweithle Mae gwrthdaro yn rhan naturiol o ryngweithio dynol ond mae angen i ni ei ddeall pan fydd yn codi a gwybod sut i ddelio â fe er mwyn diogelu lles, enw da a chydweithredu.

hanner diwrnod


Cylchoedd ar gyfer Dysgu ac Addysgu Gwybodaeth ac enghreifftiau o ddefnyddio cylchoedd mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod dysgu ac addysgu a phopeth a fydd yn mynd gyda hynny. P’un ai y byddwch wedi dysgu am weithredu adferol eisoes neu eich bod yn dod yn newydd i weithredu adferol, cewch ra

hanner diwrnod

Noder:

Mae hyfforddiant tuag at sgiliau cynadledda yn gofyn bod pob un o’r cyfranogwyr yn cymryd y modiwlau blaenorol er mwyn cydymffurfio â safonau’r Cyngor Cyfiawnder Adferol.

Caiff yr holl ddarpariaeth ei chynllunio’n benodol i’r diben.

boxout1

Mae hyfforddiant gweithredu adferol yn ymwneud â rhannu sgiliau a fframwaith i adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd.

boxout1

Mae ein hyfforddiant sicr ei ansawdd wedi ennill Marc Ansawdd Darparwr Hyfforddiant y Cyngor Cyfiawnder Adferol ac mae bob amser wedi’i gynllunio ar gyfer anghenion penodol ein cwsmeriaid.