Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Gallwn fod wedi gwrando ar Julia drwy’r dydd. Mor berthnasol i’n gwaith. Llawer o syniadau ymarferol. Roeddwn yn hoffi strwythur y sesiynau, y gemau, a’r ffordd roedd hi’n rhoi gwybodaeth. Gweithgareddau an-fygythiol gwych y byddaf yn eu defnyddio yn fy

Cymdeithas Caplaniaid Catholig mewn Addysg (ACCE) Adborth Cynhadledd

Cynadleddau a Digwyddiadau

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn hwyluso ac yn cymryd rhan mewn cynadleddau.

Rydym bob amser wrth ein bodd yn cynnig gweithdy a dod â stondin i gynadleddau ar gyfiawnder adferol, dulliau gweithredu adferol neu unrhyw beth sy’n berthnasol i’r sectorau lle rydym yn gweithio.

Mynnwch olwg ar ein gwefan yn rheolaidd i gael gwybodaeth ar gynadleddau a digwyddiadau rydym yn eu cynnal neu’n cymryd rhan ynddynt.

Os hoffech i ni ddod i’ch digwyddiad, rhowch wybod i ni am eich themâu, eich nodau a’r bobl a ddisgwylir yn y digwyddiad.

Cysylltwch â ni hefyd os oes diddordeb gennych i fod yn bartner i gyd-gyflawni cynhadledd neu ddigwyddiad, neu os hoffech i ni hwyluso eich digwyddiad i chi mewn ffordd adferol.

Byddwn yn diweddaru ein calendr digwyddiadau o bryd i’w gilydd drwy ychwanegu cyrsiau byr neu gyrsiau unigryw a chyrsiau blasu. Os hoffech ddod i rywbeth na welwch wedi’i hysbysebu yn y calendr, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ymateb i’r galw.

Gweler astudiaeth achos

Gweithredu Adferol a Hygyrchedd – 14 Mehefin 2019

14 Mehefin 2019 | 9:30 – 3:30 | Thornhill Church Centre, Caerdydd

Siaradwyr Allweddol: Professor Amanda Kirby, Levi Rees, Jo Antoniazzi, Ted Shiress, & Julia Houlston Clark.

Mae bod yn hygyrch yn egwyddor allweddol o ran gwaith adferol.  Gallai anawsterau ac anghenion dysgu ychwanegol amrywiol fod gan y bobl y byddwn ni’n cwrdd â nhw drwy ymyriadau adferol a gallen nhw fod wedi profi trawma. Gallai anghenion unigryw a fydd heb eu boddhau na’u hadnabod gyfrannu i’r ymddygiadau a welir ac i’r niwed y bydd pob un o’r bobl berthnasol yn ei brofi. Mae’r unedau ar gyfer disgyblion sydd wedi’u gwahardd o’r ysgol, unedau cyfeirio disgyblion, cartrefi gofal preswyl, hosteli a charchardai yn anghymesur lawn o bobl sy’n niwro-ddargyfeiriol ac a allai hefyd fod wedi cael lefelau uchel o brofiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod.

Bydd ein Cynhadledd yn archwilio’r arferion gorau a’r addasiadau systemau i gael gwneud gweithio’n adferol yn hygyrch ac yn ymwybodol o niwro-amrywiaeth ochr yn ochr â dull a fydd wedi’i oleuo gan drawma. Daw’r siaradwyr â phrofiadau personol o fywyd go iawn ynghyd â phersbectifau llinell flaen broffesiynol ac ymchwil o wahanol sectorau, gan gynnwys addysg, tai a chyfiawnder troseddol.

 

Pwnciau'n Cynnwys:

  • Effaith Gofal – Levi Rees, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru
  • Niwro-amrywiaeth ac Ymatebion – Yr Athro Amanda Kirby
  • Trawsnewid Addysg i foddhau anghenion – Jo Antoniazzi
  • Persbectif Personol – Ted Shiress
  • Gweithredu Adferol ac Addasu Prosesau, a’n Haddasu Ni – WRAP
  • Ymarfer sydd wedi’i Oleuo gan Drawma – Charlotte Waite
  • Profiad Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion – Penny Hughes-Jones

Tocyn: £95 yn cynnwys bwyd a diodydd

boxout1

Julia Houlston Clark yn siarad yng nghynhadledd tai gweithredu adferol