Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Ein Rhwydwaith

Mae ein rhwydwaith yn cynnwys môr o brofiad, cymwysterau, sgiliau ac arloesedd o bob sector.

Ruth Smith

Ruth Smith

Aelod Cysylltiol

Mae mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector Addysg Bellach gan Ruth, a hynny yn rheolwr, yn athro ac yn aseswr, gan gynnwys darlithio ar a rheoli'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae gradd Meistr gan Ruth mewn Addysg ac mae wedi ymgymryd â gwaith ymchwil i strategaethau addysgu sy’n hyrwyddo trosglwyddo’r sgiliau a addysgir yn yr ystafell ddosbarth i’r gweithle. Mae hi’n credu’n gryf y dylai’r dysgwr fod yn ganolog i’r profiad dysgu ac y dylid ymgymryd â’r addysgu mewn amgylchedd cefnogol sy’n heriol ar yr un pryd.

Cyn hyn, cwblhaodd Ruth radd mewn Economeg, Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Leeds cyn hyfforddi yn Warantwr Masnachol gyda chwmni yswiriant mawr yn Llundain. Mae Ruth wedi ysgrifennu deunyddiau hyfforddi a bu hefyd yn gweithio yn arholwr, yn diwtor dysgu o bell ac yn aseswr i’r CII (Sefydliad Yswiriant Siartredig). Mae hi’n gyn Lywydd Sefydliad Yswiriant Caerdydd ac ar hyn o bryd yn Swyddog Cyflawnwyr Ifanc.

Yn fwy diweddar, cwblhaodd Ruth hyfforddiant Arferion Adferol ac mae’n Aelod Cysylltiol o WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru).

Bellach mae Ruth yn hyfforddwr ac ymgynghorydd addysg sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sectorau.

Darllen mwy >

Pierre Codron

LinkedIn

Pierre Codron

Aelod Cysylltiol

Mae Pierre yn athro ysgol uwchradd cymwysedig ac yn hyfforddwr ac ymarferwr adferol hyfforddedig. Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf bu’n bennaeth blwyddyn mewn ysgol gyfun yng Nghaerdydd lle y gwnaeth polisïau ac ethos adferol wella canlyniadau’r ysgol ynghyd â’r perthnasoedd rhwng y staff a’r disgyblion. Treuliodd Pierre y 6 blynedd ddiwethaf yn rhoi’r rhaglen adferol ar waith yn yr ysgol, gan arwain un o’r timau arbenigol.

Ar hyn o bryd mae Pierre yn hyfforddi yn ymgynghorwr seicodynamig, person-ganolog ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste ac yn rhedeg ei bractis lles ei hun yng Nghaerdydd. Bydd yn cychwyn ar ddiploma dwy flynedd i raddedigion ym mis Medi 2017 yn astudio Gestalt yn ogystal â dwysáu ei wybodaeth o’r ddwy ddamcaniaeth arall.

Mae profiad gan Pierre o weithio mewn carchar yn fentor ar gyfer cynllun mentora Through the Gate, PACT yn helpu i ail-sefydlu cyn-droseddwyr yn eu cymunedau wedi iddyn nhw gwblhau eu dedfryd yng Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd, Pen-y-bont neu Eastwood Park.

Yn ddiweddar mae Pierre wedi derbyn rôl gydag elusen fentora leol lle y mae’n cydlynu mentoriaid gwirfoddol ac yn sicrhau y gellir eu paru’n dda gyda mentoreion bregus posib o bob cefndir a rhwng 5 a 28 oed. Mae’n darparu cyfnod cynefino a hyfforddiant hefyd ar gyfer y mentoriaid gwirfoddol ac yn eu cynorthwyo i sefydlu eu perthynas fentora. Yn rhan o’r rôl, mae Pierre hefyd yn mentora pobl ifanc bregus a heriol yn rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro.

Ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru mae Pierre yn weithiwr cysylltiol sy’n cyflawni hyfforddiant adferol yn ogystal â gweithio yn ymarferwr achosion sensitif a chymhleth.

Darllen mwy >

Sadie Hayes

Sadie Hayes

Aelod Cysylltiol

Mae profiad helaeth gan Sadie o weithio gydag ystod eang o bobl ac yn benodol gyda phobl ifanc. Mae Sadie yn mabwysiadu dull holistig tuag at ei gwaith drwy weithredu elfennau therapiwtig yn y sesiynau ar gyfer grwpiau ac unigolion sydd ag agwedd hollol adferol yn greiddiol iddyn nhw.

Oddi ar 2013, mae Sadie’n gweithio i Adran Ehangu Mynediad Coleg Caerdydd a’r Fro ac roedd ar un pryd yn gweithio i dîm gwreiddiol Allgymorth Cymunedol a’i reolwr Lorna Baldry. Roedd y tîm hwn yn cynllunio ac yn cyflawni dulliau dysgu penodol yn y gymuned i bobl ifanc ag anghenion cymhleth a oedd wedi datgysylltu o addysg brif ffrwd. Fe wnaeth Sadie gynllunio a chyflawni rhaglen datblygiad personol yn seiliedig ar anghenion, gan weithio’n adferol gydag unigolion ac weithiau gyda’u teuluoedd, a chefnogi tiwtoriaid eraill yn eu sesiynau hwythau.

Drwy bartneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd, mae Sadie ar hyn o bryd yn cefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal sydd ar gynllun hyfforddi. Mae’n cynnal sesiynau addysg penodol yn seiliedig ar anghenion unigol. Mae’n hanfodol bod dull adferol a therapiwtig yn rhan annatod o’r sesiynau hyn er mwyn mynd i’r afael â’r problemau cymhleth y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae Sadie hefyd yn cynnig ymyriad un-i-un i bobl ifanc sy’n brwydro ar ymgysylltu ac yn ymdrechu ar gyrsiau prif ffrwd.

Fe wnaeth Sadie gymhwyso yn ymarferwr Rhaglennu Niwro Ieithyddol (NLP) a Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) yn 2013. Mae ei phractis ei hunan ganddi ac mae’n gweithio gydag unigolion o bob oedran, gyda pharau, teuluoedd a sefydliadau allanol – un o’r rhain yw WCF (Women Connect First). Oddi ar 2014, mae Sadie’n cynllunio ac yn cyflawni rhaglen datblygiad personol benodol i rieni ifanc yn WCF. Yn ogystal â’r sesiynau grŵp, mae Sadie yn ymgymryd â sesiynau ymyrryd un-i-un, parau a theuluoedd. Mae hi wedi cysylltu hefyd â gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth i deuluoedd, a chyfreithwyr – ysgrifennu adroddiadau llys ar gyfer achosion amddiffyn plant a cheiswyr lloches yn ôl y gofyn.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ei phractis ei hun a WCF, mae Sadie yn gweithio (ac wedi gweithio) gydag achosion cymhleth a sensitif gan gynnwys: cam-drin domestig, iechyd meddwl, iselder, pryder, bwlio, hunan-niwed, ymyrryd rhag hunanladdiad, achosion prawf a throseddu, problemau rhywioldeb, cam-drin yn blant, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta, materion amddiffyn plant, iselder ôl-enedigol, ceiswyr lloches, priodas dan orfod, FGM (anffurfio organau cenhedlu benywod), trais a cham-fanteisio.

Rhwng 2012 a 2015, bu Sadie yn gwirfoddoli gyda ‘Cymru Ddiogelach’ lle roedd yn ymwneud â nifer o brosiectau ac unigolion – pob un ohonynt yn gymhleth ac yn sensitif. Fe wnaeth hi gyflawni sesiynau grŵp a sesiynau unigol ar gyfer merched roedd pobl wedi cam-fanteisio arnyn nhw neu a oedd mewn perygl y gallai hynny ddigwydd; fe wnaeth gynllunio a chyflawni sesiynau grŵp neu sesiynau unigol ar gyfer menywod ar brawf; fe wnaeth gefnogi pobl a oedd yn neu wedi cael eu cam-drin yn y cartref a bu’n gweithio’n unigol gyda gweithwyr stryd. Bu Sadie’n gweithio’n gyfan gwbl mewn modd adferol gyda grwpiau ac unigolion.

Am chwe blynedd, bu Sadie’n gweithio yng Nghanolfan Hyfforddi Gweithdai’r Menywod ac yn arwain ar nifer o brosiectau. Roedd un o’r prif brosiectau’n ymwneud â gweithio gyda rhieni ifanc. Bu Sadie yn cynllunio ac yn cyflawni sesiynau datblygiad personol ar sail anghenion, yn ymgymryd â thiwtorialau grŵp, sesiynau cymorth un-i-un, yn cysylltu ag asiantaethau allanol ar gyfer recriwtio a chymorth ychwanegol, yn gweithredu rhaglen hyfforddi cyfeillion (mentora cymheiriaid) ac roedd yn gyfrifol am yr amserlen addysg. Fe wnaeth Sadie arwain ar ddau brosiect arall hefyd – cefnogi menywod â phroblemau iechyd meddwl i ddychwelyd i addysg a rhaglen yn hyrwyddo addysg a gweithgaredd corfforol i ddysgwyr ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) drwy gynllunio modiwl byw’n iach (yn cysylltu gweithgaredd corfforol a maeth â iechyd meddwl positif), ymgymryd â sesiynau cymorth un-i-un, cyflawni sesiynau datblygiad personol penodol a sesiynau gweithgaredd corfforol. Â chymaint o anghenion, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, bu Sadie’n gweithio’n adferol gydag unigolion, grwpiau, teuluoedd a chymunedau.

Yn 2001, fe wnaeth Sadie ymgymryd â TAR (gan raddio yn 2003) ac yna BA mewn Addysg Ôl-orfodol (gan raddio ag anrhydedd yn 2005). Fe wnaeth Sadie’r rhain pan oedd hi’n gweithio yn hyfforddwr iechyd a ffitrwydd ac yn hyfforddwr personol. Bu’n gweithio yn y diwydiant am 17 mlynedd gan gyflawni rhaglenni ar gyfer grwpiau bach a mawr yn ogystal ag unigolion mewn clybiau iechyd preifat ac yn y gymuned ac mewn ysgolion.

Yn 2016, daeth Sadie yn Hyfforddwr ac Ymarferwr Cysylltiol gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a bu’n gweithio gyda’r prif hyfforddwyr ar nifer o brosiectau. Mae hi’n ymrwymedig i ymestyn a datblygu ei phrofiad gyda WRAP.

Mae Sadie yn frwd iawn dros weithio gyda phobl ac mae’n credu mewn gwneud pethau’n iawn ond mae’n credu hefyd yn y pethau iawn. Mae hyn yn adlewyrchu ei gwerthoedd craidd a’i rhinweddau ac mae’n mabwysiadu’r rhain yn ei bywyd proffesiynol a phersonol.

Darllen mwy >

Sousila Pillay

Sousila Pillay

Aelod Cysylltiol

Graddiodd Sousila â gradd BA (Anrh) mewn Cymdeithaseg a Throseddeg cyn cymhwyso yn Gynghorwr lle y bu’n defnyddio’u sgiliau yn y Gwasanaeth Prawf ac yn gyfrifol am sefydlu gwasanaeth Cynghori yn Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Cymru. Sousila oedd y person cyntaf i gael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Ymgynghorydd Llawrydd ar Ymddygiad Ffordd o Fyw yn gweithio ar raglenni ffitrwydd a ffordd o fyw, ac yn Ymgynghorydd Ymddygiad Disgyblaethol yn gweithio ochr yn ochr ag unigolion o fewn y broses ddiswyddo.

Yna symudodd Sousila i Gaerdydd lle y bu’n Gynorthwyydd Addysgu am 5 mlynedd yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth, ac mae ganddi brofiad o weithio gydag Awtistiaeth ac Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) hefyd. Sousila oedd cynghorwr dros y ffôn cyntaf Tenovus, a hynny wedi iddi dreulio blynyddoedd yn Gynghorwr Childline. Fe wnaeth ei gwaith ym maes Ymgynghoriaeth Ymddygiad barhau pan ofynnwyd iddi arwain hyfforddiant mewn Newid Ymddygiad yn Effeithiol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2017. Fe wnaeth ei diddordeb mewn Troseddeg barhau a dechreuodd Sousila symud i drywydd Cyfiawnder Adferol gan gymhwyso yn Ymarferydd ar ddiwedd 2017 a chwblhau Diploma yn Iaith y Corff yn 2018.

Yn y gorffennol bu Sousila yn Eiriolwr Iechyd Meddwl, mae profiad ganddi o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion bregus, yn ogystal â phrofiad o fod yn siaradwr gwadd, ac am flynyddoedd buodd wrthi yn cyflawni gweithdai un-i-un a grŵp ar Lesiant. Mae hi wedi cymryd rhan hefyd mewn rhaglenni ITV yn cynghori ac yn cynnig awgrymiadau’n ymwneud â llesiant.

Ar hyn o bryd mae Sousila’n aros i glywed a yw hi wedi’i derbyn ar y Bwrdd Monitro Annibynnol ar gyfer Carchar Caerdydd.

Darllen mwy >

Ruth Smith

Ruth Smith

Aelod Cysylltiol

Mae mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector Addysg Bellach gan Ruth, a hynny yn rheolwr, yn athro ac yn aseswr, gan gynnwys darlithio ar a rheoli'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae gradd Meistr gan Ruth mewn Addysg ac mae wedi ymgymryd â gwaith ymchwil i strategaethau addysgu sy’n hyrwyddo trosglwyddo’r sgiliau a addysgir yn yr ystafell ddosbarth i’r gweithle. Mae hi’n credu’n gryf y dylai’r dysgwr fod yn ganolog i’r profiad dysgu ac y dylid ymgymryd â’r addysgu mewn amgylchedd cefnogol sy’n heriol ar yr un pryd.

Cyn hyn, cwblhaodd Ruth radd mewn Economeg, Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Leeds cyn hyfforddi yn Warantwr Masnachol gyda chwmni yswiriant mawr yn Llundain. Mae Ruth wedi ysgrifennu deunyddiau hyfforddi a bu hefyd yn gweithio yn arholwr, yn diwtor dysgu o bell ac yn aseswr i’r CII (Sefydliad Yswiriant Siartredig). Mae hi’n gyn Lywydd Sefydliad Yswiriant Caerdydd ac ar hyn o bryd yn Swyddog Cyflawnwyr Ifanc.

Yn fwy diweddar, cwblhaodd Ruth hyfforddiant Arferion Adferol ac mae’n Aelod Cysylltiol o WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru).

Bellach mae Ruth yn hyfforddwr ac ymgynghorydd addysg sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sectorau.

Pierre Codron

LinkedIn

Pierre Codron

Aelod Cysylltiol

Mae Pierre yn athro ysgol uwchradd cymwysedig ac yn hyfforddwr ac ymarferwr adferol hyfforddedig. Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf bu’n bennaeth blwyddyn mewn ysgol gyfun yng Nghaerdydd lle y gwnaeth polisïau ac ethos adferol wella canlyniadau’r ysgol ynghyd â’r perthnasoedd rhwng y staff a’r disgyblion. Treuliodd Pierre y 6 blynedd ddiwethaf yn rhoi’r rhaglen adferol ar waith yn yr ysgol, gan arwain un o’r timau arbenigol.

Ar hyn o bryd mae Pierre yn hyfforddi yn ymgynghorwr seicodynamig, person-ganolog ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste ac yn rhedeg ei bractis lles ei hun yng Nghaerdydd. Bydd yn cychwyn ar ddiploma dwy flynedd i raddedigion ym mis Medi 2017 yn astudio Gestalt yn ogystal â dwysáu ei wybodaeth o’r ddwy ddamcaniaeth arall.

Mae profiad gan Pierre o weithio mewn carchar yn fentor ar gyfer cynllun mentora Through the Gate, PACT yn helpu i ail-sefydlu cyn-droseddwyr yn eu cymunedau wedi iddyn nhw gwblhau eu dedfryd yng Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd, Pen-y-bont neu Eastwood Park.

Yn ddiweddar mae Pierre wedi derbyn rôl gydag elusen fentora leol lle y mae’n cydlynu mentoriaid gwirfoddol ac yn sicrhau y gellir eu paru’n dda gyda mentoreion bregus posib o bob cefndir a rhwng 5 a 28 oed. Mae’n darparu cyfnod cynefino a hyfforddiant hefyd ar gyfer y mentoriaid gwirfoddol ac yn eu cynorthwyo i sefydlu eu perthynas fentora. Yn rhan o’r rôl, mae Pierre hefyd yn mentora pobl ifanc bregus a heriol yn rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro.

Ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru mae Pierre yn weithiwr cysylltiol sy’n cyflawni hyfforddiant adferol yn ogystal â gweithio yn ymarferwr achosion sensitif a chymhleth.

Sadie Hayes

Sadie Hayes

Aelod Cysylltiol

Mae profiad helaeth gan Sadie o weithio gydag ystod eang o bobl ac yn benodol gyda phobl ifanc. Mae Sadie yn mabwysiadu dull holistig tuag at ei gwaith drwy weithredu elfennau therapiwtig yn y sesiynau ar gyfer grwpiau ac unigolion sydd ag agwedd hollol adferol yn greiddiol iddyn nhw.

Oddi ar 2013, mae Sadie’n gweithio i Adran Ehangu Mynediad Coleg Caerdydd a’r Fro ac roedd ar un pryd yn gweithio i dîm gwreiddiol Allgymorth Cymunedol a’i reolwr Lorna Baldry. Roedd y tîm hwn yn cynllunio ac yn cyflawni dulliau dysgu penodol yn y gymuned i bobl ifanc ag anghenion cymhleth a oedd wedi datgysylltu o addysg brif ffrwd. Fe wnaeth Sadie gynllunio a chyflawni rhaglen datblygiad personol yn seiliedig ar anghenion, gan weithio’n adferol gydag unigolion ac weithiau gyda’u teuluoedd, a chefnogi tiwtoriaid eraill yn eu sesiynau hwythau.

Drwy bartneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd, mae Sadie ar hyn o bryd yn cefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal sydd ar gynllun hyfforddi. Mae’n cynnal sesiynau addysg penodol yn seiliedig ar anghenion unigol. Mae’n hanfodol bod dull adferol a therapiwtig yn rhan annatod o’r sesiynau hyn er mwyn mynd i’r afael â’r problemau cymhleth y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae Sadie hefyd yn cynnig ymyriad un-i-un i bobl ifanc sy’n brwydro ar ymgysylltu ac yn ymdrechu ar gyrsiau prif ffrwd.

Fe wnaeth Sadie gymhwyso yn ymarferwr Rhaglennu Niwro Ieithyddol (NLP) a Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) yn 2013. Mae ei phractis ei hunan ganddi ac mae’n gweithio gydag unigolion o bob oedran, gyda pharau, teuluoedd a sefydliadau allanol – un o’r rhain yw WCF (Women Connect First). Oddi ar 2014, mae Sadie’n cynllunio ac yn cyflawni rhaglen datblygiad personol benodol i rieni ifanc yn WCF. Yn ogystal â’r sesiynau grŵp, mae Sadie yn ymgymryd â sesiynau ymyrryd un-i-un, parau a theuluoedd. Mae hi wedi cysylltu hefyd â gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth i deuluoedd, a chyfreithwyr – ysgrifennu adroddiadau llys ar gyfer achosion amddiffyn plant a cheiswyr lloches yn ôl y gofyn.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ei phractis ei hun a WCF, mae Sadie yn gweithio (ac wedi gweithio) gydag achosion cymhleth a sensitif gan gynnwys: cam-drin domestig, iechyd meddwl, iselder, pryder, bwlio, hunan-niwed, ymyrryd rhag hunanladdiad, achosion prawf a throseddu, problemau rhywioldeb, cam-drin yn blant, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta, materion amddiffyn plant, iselder ôl-enedigol, ceiswyr lloches, priodas dan orfod, FGM (anffurfio organau cenhedlu benywod), trais a cham-fanteisio.

Rhwng 2012 a 2015, bu Sadie yn gwirfoddoli gyda ‘Cymru Ddiogelach’ lle roedd yn ymwneud â nifer o brosiectau ac unigolion – pob un ohonynt yn gymhleth ac yn sensitif. Fe wnaeth hi gyflawni sesiynau grŵp a sesiynau unigol ar gyfer merched roedd pobl wedi cam-fanteisio arnyn nhw neu a oedd mewn perygl y gallai hynny ddigwydd; fe wnaeth gynllunio a chyflawni sesiynau grŵp neu sesiynau unigol ar gyfer menywod ar brawf; fe wnaeth gefnogi pobl a oedd yn neu wedi cael eu cam-drin yn y cartref a bu’n gweithio’n unigol gyda gweithwyr stryd. Bu Sadie’n gweithio’n gyfan gwbl mewn modd adferol gyda grwpiau ac unigolion.

Am chwe blynedd, bu Sadie’n gweithio yng Nghanolfan Hyfforddi Gweithdai’r Menywod ac yn arwain ar nifer o brosiectau. Roedd un o’r prif brosiectau’n ymwneud â gweithio gyda rhieni ifanc. Bu Sadie yn cynllunio ac yn cyflawni sesiynau datblygiad personol ar sail anghenion, yn ymgymryd â thiwtorialau grŵp, sesiynau cymorth un-i-un, yn cysylltu ag asiantaethau allanol ar gyfer recriwtio a chymorth ychwanegol, yn gweithredu rhaglen hyfforddi cyfeillion (mentora cymheiriaid) ac roedd yn gyfrifol am yr amserlen addysg. Fe wnaeth Sadie arwain ar ddau brosiect arall hefyd – cefnogi menywod â phroblemau iechyd meddwl i ddychwelyd i addysg a rhaglen yn hyrwyddo addysg a gweithgaredd corfforol i ddysgwyr ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) drwy gynllunio modiwl byw’n iach (yn cysylltu gweithgaredd corfforol a maeth â iechyd meddwl positif), ymgymryd â sesiynau cymorth un-i-un, cyflawni sesiynau datblygiad personol penodol a sesiynau gweithgaredd corfforol. Â chymaint o anghenion, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, bu Sadie’n gweithio’n adferol gydag unigolion, grwpiau, teuluoedd a chymunedau.

Yn 2001, fe wnaeth Sadie ymgymryd â TAR (gan raddio yn 2003) ac yna BA mewn Addysg Ôl-orfodol (gan raddio ag anrhydedd yn 2005). Fe wnaeth Sadie’r rhain pan oedd hi’n gweithio yn hyfforddwr iechyd a ffitrwydd ac yn hyfforddwr personol. Bu’n gweithio yn y diwydiant am 17 mlynedd gan gyflawni rhaglenni ar gyfer grwpiau bach a mawr yn ogystal ag unigolion mewn clybiau iechyd preifat ac yn y gymuned ac mewn ysgolion.

Yn 2016, daeth Sadie yn Hyfforddwr ac Ymarferwr Cysylltiol gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a bu’n gweithio gyda’r prif hyfforddwyr ar nifer o brosiectau. Mae hi’n ymrwymedig i ymestyn a datblygu ei phrofiad gyda WRAP.

Mae Sadie yn frwd iawn dros weithio gyda phobl ac mae’n credu mewn gwneud pethau’n iawn ond mae’n credu hefyd yn y pethau iawn. Mae hyn yn adlewyrchu ei gwerthoedd craidd a’i rhinweddau ac mae’n mabwysiadu’r rhain yn ei bywyd proffesiynol a phersonol.

Sousila Pillay

Sousila Pillay

Aelod Cysylltiol

Graddiodd Sousila â gradd BA (Anrh) mewn Cymdeithaseg a Throseddeg cyn cymhwyso yn Gynghorwr lle y bu’n defnyddio’u sgiliau yn y Gwasanaeth Prawf ac yn gyfrifol am sefydlu gwasanaeth Cynghori yn Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Cymru. Sousila oedd y person cyntaf i gael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Ymgynghorydd Llawrydd ar Ymddygiad Ffordd o Fyw yn gweithio ar raglenni ffitrwydd a ffordd o fyw, ac yn Ymgynghorydd Ymddygiad Disgyblaethol yn gweithio ochr yn ochr ag unigolion o fewn y broses ddiswyddo.

Yna symudodd Sousila i Gaerdydd lle y bu’n Gynorthwyydd Addysgu am 5 mlynedd yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth, ac mae ganddi brofiad o weithio gydag Awtistiaeth ac Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) hefyd. Sousila oedd cynghorwr dros y ffôn cyntaf Tenovus, a hynny wedi iddi dreulio blynyddoedd yn Gynghorwr Childline. Fe wnaeth ei gwaith ym maes Ymgynghoriaeth Ymddygiad barhau pan ofynnwyd iddi arwain hyfforddiant mewn Newid Ymddygiad yn Effeithiol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2017. Fe wnaeth ei diddordeb mewn Troseddeg barhau a dechreuodd Sousila symud i drywydd Cyfiawnder Adferol gan gymhwyso yn Ymarferydd ar ddiwedd 2017 a chwblhau Diploma yn Iaith y Corff yn 2018.

Yn y gorffennol bu Sousila yn Eiriolwr Iechyd Meddwl, mae profiad ganddi o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion bregus, yn ogystal â phrofiad o fod yn siaradwr gwadd, ac am flynyddoedd buodd wrthi yn cyflawni gweithdai un-i-un a grŵp ar Lesiant. Mae hi wedi cymryd rhan hefyd mewn rhaglenni ITV yn cynghori ac yn cynnig awgrymiadau’n ymwneud â llesiant.

Ar hyn o bryd mae Sousila’n aros i glywed a yw hi wedi’i derbyn ar y Bwrdd Monitro Annibynnol ar gyfer Carchar Caerdydd.