Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Dod yn rhan o’r tîm

Mae’n anodd cynnwys popeth sy’n wir gysylltiedig â Gweithredu Adferol. Mae’n fwy o ffordd o fod yn hytrach nag yn rhywbeth y byddwch yn ei wneud. Nid gwaith hawdd bob amser yw bod yn adferol ond mae bod yn effro i anghenion pobl eraill yn rhywbeth y gallwch ddysgu i fod yn ymwybodol ohono. Mae bod yn adferol yn rhywbeth sy’n synnwyr cyffredin yn fwy na dim ym marn y rhan fwyaf o bobl, ac mae hynny’n wir yn y bôn. Ond mae’n ymwneud hefyd â sut byddwn yn mynd ati i wneud hyn yn ein bywyd bob dydd, ac nid ydym yn gwneud hynny bob amser. Mae’n hawdd gwybod y dylech fod yn garedig, yn onest, yn agored, yn gynhwysol, yn gydweithredol, yn ymddiriedus, yn gefnogol, ac ati ond peth hollol wahanol yw bod fel hyn pan fydd sefyllfaoedd anodd yn codi.

A minnau’n gweithio ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, rwy’n gwerthfawrogi natur gynhwysol, agored, onest a chydweithredol y cwmni lle rwy’n gweithio. Rwy’n dod o gefndir manwerthu lle mae cael eich gwerthfawrogi yn beth prin iawn a lle y cewch eich cymryd yn ganiataol ac y bydd disgwyl i chi weithio mwy nag sy’n deg heb fawr o wobr; agoriad llygad i mi yw cael bod yng ngweithle WRAP, gweithle cefnogol sydd weithiau’n heriol ond sydd bob amser yn ddeallgar.

Dechreuais yn wirfoddolwr ym mis Gorffennaf 2015 pryd y cefais y cyfle i ddatblygu fy sgiliau gweinyddol un diwrnod yr wythnos. Ar y pryd roeddwn yn rheolwr manwerthu yn llawn amser. Doeddwn i ddim yn teimlo fy mod yn gweithio chwe diwrnod yr wythnos gan ei bod yn foddhad pur dod i’r swyddfa am yr un diwrnod hwnnw. Roedd y cyferbyniad yn yr amgylchedd gwaith yn sylweddol a dyna a wnaeth i mi sylweddoli fy mod am adael manwerthu a gweithio gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru. Ym mis Mawrth 2017 dechreuais weithio’n amser llawn ac mae’n un o’r penderfyniadau gorau i mi eu gwneud. Mae’r swydd hon wedi gadael i mi ddatblygu fy sgiliau ymhellach, gweithio mewn amgylchedd gwaith calonogol a chefnogol ac, uwchlaw dim, cael gweithio gyda phobl gwirioneddol hyfryd a thalentog.

Gan Jess O’Brien