Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Cynhadledd Cyfryngu Cymheiriaid, Gorffennaf 6ed 2017

Plant o Rondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg yn arddangos sgiliau datrys anghydfod i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Chomisiynydd Plant Cymru.

Fe wnaeth Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, sy’n fenter gydweithredol a chymdeithasol, ac awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf gynnal cynhadledd cyfryngu cymheiriaid ar gyfer plant a phobl ifanc yr wythnos ddiwethaf. 

Meddai Julia Houlston Clark, Prif Weithredwr Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, “Nod y gynhadledd oedd rhoi cyfle i blant a phobl ifanc sydd wedi’u hyfforddi ac sy’n gwirfoddoli yn Gyfryngwyr Cymheiriaid gael cwrdd â’i gilydd a rhannu eu sgiliau.”

“Mae Rhondda Cynon Taf yn cymryd rhan yn ein rhaglen Gweithredu Adferol mewn Ysgolion ers 3 blynedd gyda chanlyniadau anhygoel. Y peth iawn felly yn ein barn ni fyddai cynnal y gynhadledd ar gyfer pobl ifanc gydag RhCT. “

“Roedd y plant a’r bobl ifanc yn anhygoel. Fe wnaethon nhw ddangos y pethau roedden nhw wedi’u dysgu a’u sgiliau enfawr wrth iddyn nhw droi hyn yn ymarfer yn yr ysgolion. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a ddaeth i’r Gynhadledd, i Gaynor Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Mynediad, Ymgysylltiad a Chynhwysiad Rhondda Cynon Taf, ac i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae ein diolchiadau mwyaf i’r plant a’r bobl ifanc. Roedd pawb wedi rhyfeddu wrth eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u haeddfedrwydd.”

Roedd plant a phobl ifanc o Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol Gynradd Llwyncrwn, Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Gynradd Gymunedol Maerdy, Ysgol Gymunedol Ferndale, Ysgol Gynradd Oak Field ac Ysgol Gynradd Darrenlas yn bresennol yn y Gynhadledd. Fe wnaethon nhw sôn am eu profiadau yn cael eu hyfforddi ac yn gwirfoddoli yn Gyfryngwyr Cymheiriaid ac fe wnaethon nhw ddangos eu sgiliau mewn gweithdai y daeth plant ac oedolion iddyn nhw. Roedd y gweithdai’n dangos ymarfer cylch, cyfryngu a phrosesau ansawdd y plant eu hunain yn arsylwi ei gilydd ac yn rhoi adborth. 

Fe ddaeth Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, i’r gynhadledd a chymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau yn ogystal â rhannu’r llwyfan gyda phlant a phobl ifanc ar gyfer sesiwn holi ac ateb. Bu’r Comisiynydd yn trafod hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a dwedodd yr hoffai weld ‘Cymru Adferol’ i bawb ac i blant a phobl ifanc yn enwedig. Rhoddodd y Comisiynydd neges ar Twitter ar Ddydd Gwener “Diolch i chi ac i bob un o’r plant a’r bobl ifanc medrus a fu’n arwain cynhadledd ysbrydoledig heddiw.” Addawodd y Comisiynydd roi mwy am y gynhadledd ar Twitter yn ystod  #rightshour, a fydd yn digwydd ar Twitter bob Dydd Gwener o ganol dydd.

Yn annisgwyl, fe wnaeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, ymuno â ni yn westai arbennig. Ymunodd Kirsty â’r gweithgareddau a diolchodd i’r Cyfryngwyr Cymheiriaid am fod yn rhan o’i chenhadaeth genedlaethol i godi safonau yn yr ysgolion drwy eu gwaith ar les a datrys anghydfod. Siaradodd Ysgrifennydd y Cabinet yn uniongyrchol â’r plant a’r bobl ifanc gan ddweud wrthyn nhw “allwn ni ddim disgwyl i chi ddysgu….os bydd pobl yn poeni am fod yn yr ysgol.” “Mae ymdeimlad o les yn hanfodol er mwyn helpu pawb i wneud yn dda yn yr ysgol.”

Fe wnaeth y plant a’r bobl ifanc ddangos sut byddan nhw’n datrys unrhyw anghydfod yn iard yr ysgol yn ystod egwyl ac amser cinio ac fe wnaeth athrawon nodi bod rolau’r plant yn bositif dros ben yn rhyddhau amser yr athrawon i weithio gydag anghenion mwy difrifol.  

Fe wnaeth y plant adborthi mai’r peth gorau am y diwrnod iddyn nhw oedd “….cwrdd â phobl eraill a sôn am fy swydd yn Gyfryngwr Cymheiriaid.” Fe ddwedon nhw wrth drefnwyr y gynhadledd a’r cynadleddwyr mai’r “… peth gorau am fod yn Gyfryngwr Cymheiriaid yw gwybod bod pobl sy’n gofidio yn gallu dod atoch ac y gallwch wneud iddyn nhw deimlo’n well a’u helpu i ddatrys eu problemau nhw eu hunain.”

Clywodd oedolion a ddaeth i’r gynhadledd oddi wrth un o Gyfarwyddwyr Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru am ganlyniadau posib peidio â gwrando’n iawn ar blant sy’n cael profiadau gwael yn ystod eu plentyndod. Rhannodd ei brofiad ef ei hun am y troseddu a ddaeth yn sgil ei brofiadau a’r effaith ddilynol a gafodd hyn arno ef ac ar weddill y gymdeithas.

Meddai Julia Houlston Clark, “Ar hyn o bryd mae ein rhaglen cyfryngu cymheiriaid yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion a gofal preswyl. Fodd bynnag, rydym wedi gweithio o’r blaen gyda Chyfryngwyr Cymheiriaid yn y carchar a gallwn weld manteision enfawr i fusnesau a chyd-destunau eraill.”

I gael rhagor o wybodaeth ar Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a’i rhaglenni cyfryngu cymheiriaid, ebostiwch contactus@restorativewales.org.uk neu ffoniwch 029 2009 8450.